Obračun naknada

 

  • Unos i evidencija korisnika obračuna za različite vrste naknada (komunalna, grobna, članarine, periodične fakture,..)
  • Unos i evidencija objekata za koje se obračunava naknada
  • Parametarski oblikovano sučelje za definiranje izračuna različitih vrsta naknada
  • Izrada rješenja
  • Ispis uplatnica i računa
  • Evidencija dugovanja
  • Opomene
  • Obračun kamata


Program za obračun naknada izrađen je na način da omogući korisniku potpunu autonomiju pri kreiranju vrste i načina obračuna za bilo koju naknadu. 

Kroz program se definira set parametara (npr. za komunalnu naknadu: tip objekta, kvadratura, zona, cijena,..)

Ispisi uplatnica, rješenja ili računa prilagođeni su što lakšoj raspodjeli ovisno o načinu slanja.

U aplikaciji je moguće vidjeti grafičke prikaze obračunatih i naplaćenih naknada kroz određeni vremenski period, a također se može usporediti isti period za više poslovnih godina.